Meny 
Service på tekniske installasjoner er viktig for å sikre god funksjonalitet, økonomi og lang levetid. Foto av fyrrom i borettslag.

Service, drift og vedlikehold

Service og riktig oppfølging av varmeanlegg er helt nødvendig for å sikre lang levetid og økonomisk god drift av anlegget.

Hvorfor drifts- og vedlikeholdsavtale?

Styret i borettslag og sameier har ansvar for å holde bygningsmassen og eiendommen i forsvarlig stand. Dette innebærer også de tekniske installasjonene i byggene. Som oftest endres styresammensetningen over tid, og dette kan gå ut over oppfølging og vedlikehold av tekniske anlegg dersom man ikke har en plan og bevisst holdning til dette arbeidet.

Boligenergi utarbeider gjerne forslag til en serviceavtale som ivaretar anlegget og arbeidet med dette. Vi stiller også med kompetente serviceteknikere innenfor hvert fagområde.

Les mer om alle våre tjenester her.

Eksempel på innhold i en serviceavtale:

Varme

Årlig service av varmeanlegget innebærer komplett visuell kontroll av alle komponenter i henhold til vedlagt komponentliste for å avdekke eventuelle lekkasjer, rustdannelse eller skade på isolering. Funksjonstesting/kontroll av sikkerhetsventiler, treveisventil, tilbakeslagsventil, innjusteringsventil og shunter. På kald og varme side på anlegget kontrollers driftstrykket på anlegget at stemmer i henhold til byggets høyde. Ekspansjonskar kontrolleres, sjekk av ladetrykk og tett membran. Grovfilter og finfilter på anlegget rengjøres/skiftes under servicen. Sirkulasjonspumper kontrolleres for lekkasjer, varmegang, unormal støy og renses hvis det har oppstått mye støv. Innstillinger av pumpen kontrollers at stemmer for best mulig virkningsgrad.

Vannbehandling

Service på vannbehandlingskomponenter vil avhenge av hva som er installert i anlegget. Dette kan innebære visuell kontroll og funksjonstesting av komponenter, som for eksempel luftutskillere, samt skifte/spyle filtere, sjekke pH-verdien og eventuelt tilsette/etterfylle nødvendige kjemikaler.

Væskeanalyse

Lukkede væskebårne energisystemer som varme-, kjøle- og gjenvinningsanlegg, samt energibrønner, er systemer med væsker som energibærere. Væsken vil over tid forringes og skape problemer ved anlegget dersom den ikke ettersees og vannbehandling implementeres.

Boligenergi tilbyr analyser av væskens kvalitet. Det analyseres for jern- og kobbernivå, turbiditet og pH. Resultatene vil gi en indikasjon på korrosjons- og partikkelproblemer ved anlegget, og gir et dokumentert beslutningsgrunnlag og konkete anbefalinger for videre utbedringer og energibesparelsestiltak. Videre tiltak kan være utskiftinger av slitasjedeler, installasjon av vannbehandlingsutstyr, bedre oppfølgingsrutiner, utskifting eller rens av glykol, eller en kjemisk rens av hele anlegget dersom tilstanden er svært dårlig

Elektro

Elektriker gjennomgår en visuell kontroll av det elektriske anlegget i energisentralen. Visuell kontroll av kabler/sikringsskap for avdekking av varmegang/slitasje på komponenter. Etterstramming av transformator og varmeelementer i spissberedere etter leverandørenes spesifikasjoner. Komplett service av elektrokjelen etter leverandørens krav. Mekanisk innebærer at man kontrollerer rørtilkoblinger, ser etter lekkasjer, lufting, ekspansjon, anleggstrykk og sirkulasjon. Den elektriske kontrollen innebærer tiltrekking av tilkoblinger, sikringer og kontaktorer. Kontroll av jording. Funksjonstesting av styring, regulering og testing at elementer slår inn i henhold til varmepumpens innstillinger. Måling av riktig strøm og spennings trekk på elektrokjelen.

Kulde

Service på varmepumpen utføres i henhold til leverandørens beskrivelse og f-gass kontroll gjennomføres sammen med denne. Service innebærer kontroll og justering av væske strøm på kuldebærer krets og varmekretsen. Kontroll av smussfilter på kuldebærerkretsen og varmekretsen. Kontroll av væskemengde på kuldebærerkretsen. Se etter lekkasjer og hør etter ulyder i og utenfor varmepumpe. Kontroller alarmlogg og se om det forkommer driftsforstyrrelser på anlegget. Sjekk driftstimer og antall start og stopp for kompressorene. Sjekk av alle temperaturfølere. Avlesing av strømtrekk på kompressorene.

Bioolje

Service i henhold til leverandøren sin anbefaling. Dette innebærer å undersøke og rengjøre alle funksjonelle deler i brenneren. Skifte dyse ved behov og justere lufttilførselen og oljetrykk, Måle, kontrollere og justere oljekjelen for mest mulig optimal drift av anlegget. Feiing av kjele er ikke nødvendig dersom kjelen ikke har minimum 200 driftstimer pr. år og vurderes ut fra drift og tilstand. Dette vurderes av tekniker på stedet.

Vaktordning

Vi tilbyr døgnbemannet vakttelefon som er betjent av kompetent ingeniør som kjenner energisentralen. Vakthavende vil også ha tilgang til PC med mulighet for å koble seg til for fjernovervåking via SD anlegget og styring og kontroll av anlegg og maskiner i dette brukergrensesnittet.

 

Energioppfølging

God oppfølging med fjernovervåking kan bidra til at problemer med anlegget oppdages raskt. Med denne tjenesten påtar Boligenergi seg å logge på anleggets driftssentral en gang per uke for å sjekke anlegges tilstand og at alle driftsbetingelser ser tilfredstillende ut.

Oppfølging

Tekniker fra oss vil gå gjennom energisentralen for å sjekke tilstand og driftsbetingelser for alle maskiner etter oppsatt sjekkliste. Enkle justeringer, innstillinger eller reparasjoner utføres ved slike besøk. Større arbeider avtales med kunden i hvert enkelt tilfelle. Sjekkliste fylles ut av tekniker og eventuelle merknader noteres i rapport.