Meny 

Lijordet Huseierforetak

Lijordet huseierforetak består av seks rekkehus med fem boenheter per bygg oppført på 50-tallet, med felles varmeanlegg i teknisk rom. I prosjektet har vi oppgradert til varmepumper, nye hovedtavle i teknisk rom og økt effektbryter for varmepumpedrift. En av oljekjelen er konvertert til bioolje samt tank er renset og kontrollert. Det er installert styringsautomatikk og AEOS for energieffektiv drift og kontroll.

Før konvertering

Lijordet

Byggenes romoppvarming ble besørget av to oljekjeler av typen AMA PARCA 235 kW fra 1986 med utvendig nedgravd oljetank på utsiden av fyrrom. Byggene varmes opp av radiatorer. Radiatorene er av det eldre årgang, men noen seksjoner har skiftet ut til nye. Det var ingen form for vannrenseanlegg installert. Fra fyrrommet går det via kulverter «fjernvarmerør» som fordeler varme til seks rekkehus. Hver enkel enhet har sin individuelle tappevannsbereder på bad med elkolbe.

Hovedtavle var med gamle skrusikringer og ble anbefales skiftet til moderne automatsikringer. Det var for lite tilgjengelig elektrisk kapasitet i hovedtavle i fyrrom. Hovedsikringen var opprinnelig på 35A. I forbindelse med graving og tilbakestilling anbefalte vi også kontroll av kulvert for å vurdere varmetap i bakken.

Etter konvertering

Det er installert to Nibe F1345 varmepumper som grunnlast i varmesystemet montert på støpt såle. Videre er én oljekjelene konvertert til bioolje, og det er i tillegg byttet til ny moderne oljebrenner. Denne er sanert og kontrollert for videre bruk.

Hovedstrømskap og hovedinntak er oppgradert for å kunne benytte varmepumper som grunnlast i varmesystemet. Nytt el-inntak er utført av Hafslund Nett AS og har vært koordinert av Boligenergi AS som sideentreprise i prosjektet på vegne av byggherre. I teknisk rom er det installert to 400 V trafoer for strømforsyning til hver av varmepumpene.

Energibrønner er etablert utenfor teknisk rom; totalt 7 brønner a 360 meter pr. brønn. Turbocollectorer Ø45 PN 10 PE 100 er ført inn via samlekum til teknisk rom (tur/retur). Kuldebærer er vann med 24% vekt (bioetanol med inhibitor korrosjonsmiddel) HXi24.

AEOS (automatisk energiovervåking) samt NIBE UP LINK (styring og kontroll av varmepumpe installasjonen) er installert som automatikk. Disse systemer kommuniserer over sky-løsning via router og 4G abonnement etablert i teknisk rom.

Rør-komponenter i teknisk rom er isolert på nye rør-strekk samt utbedret mangelfull isolasjon fra opprinnelige rør. Det er installert Spiro (luft og slamutskiller) på radiatorkrets i teknisk rom.

Det er utført stikkprøvekontroll, visuell kontroll og ultralydmåling av dagens nærvarmenett. Rørtykkelsen antas å være i god stand. Rør opp fra kulvert inne til teknisk rom var imidlertid uisolert og sterkt korrodert. Her har vi besørget at rørene er primet og ny isolasjon lagt på for å stanse/redusere korrosjon og forlenge gjenværende levetid.

Via web-basert automatisk energiovervåking (AEOS) kan byggeier nå følge energibruken time for time. Dermed vil feil i drift og defekte komponenter i det tekniske utstyret raskt avdekkes og rettes opp. Videre vil Nibe Uplink gi verdifull informasjon vedr. drift av varmepumpen og varmesystemet samt alarmer sendes til styrets utnevnte driftsansvarlig og til Boligenergi.

Prosjektet er har mottatt støtte fra Enova som har bidratt til finansiering av oppgradert anlegg.

Økonomi

Investeringen utgjorde MNOK 3,8 inkl mva og tiltakene har positiv nåverdi. Estimert energireduksjon utgjør 50% og har en rekke vedlikeholdskostnader inkludert i totalprosjektet.

Teknikk

Prinsippskisse bergvarme

Bergvarme er ren solenergi som lagres i bakken, fra vårens første solstråler til høstens siste blad faller. Når vinteren setter inn, er bakken proppfull av energi som kan brukes direkte til oppvarming av boligen. Selv på rekordkalde vintre har man all energien som trenges på tomten – også når sommeren har vært kjølig og regnfull.

Væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen som er lagret under bakken eller havbunnen. Når væsken passerer gjennom bergvarmepumpen, møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium, som blir til gass ved veldig lav temperatur.

Denne gassen går videre til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt, via kondensatoren, blir varmen avgitt til husets varmesystem. Samtidig går kuldemediet tilbake til flytende form, klar for å bli til gass – som igjen kan hente mer varmeenergi. Oppgaven til selve bergvarmepumpen er å konsentrere energien så mye at den kan gi varmt vann og oppvarming.

Dersom det oppstår en driftsforstyrrelse på varmepumpene, vil de automatisk koble inn bioolje kjelen for back-up/spisslast styring. Dette reguleres i automatikken innebygd i varmepumpene.

Illustrasjon: Bergvarmepumpe med fjell som energikilde