Meny 

Tjenester

Om lag 40% av byggekostnader i moderne bygg, går med til å dekke tekniske installasjoner. Da er det viktig å ta vare på installasjonen.

Spesialist på boligselskaper

Beslutningsprosesser kan være tidkrevende og vanskelig i boligselskaper. Mange ønsker å bli hørt, hele prosessen er ofte myntet på at flertallet bestemmer. Boligenergi har lang erfaring med å bistå, vi stiller gjerne på styre- og beboermøter for å hjelpe skapene gjennom hele prosessen. Trygghet for styret og beboerne er helt vesentlig.

I de fleste prosjektene inngår det krav til godkjenninger fra offentlige etater, det krever derfor en del søknads arbeid. Noe vi gjerne påtar oss..

Boligenergi AS leverer tjenester innen:

Energiøkonomisering

Hva er energiøkonomisering?

For mange handler det om å redusere strømforbruket. Enøk er et begrep for energiøkonomisering, optimal energiteknisk/økonomisk utnyttelse av tilgjengelige energiressurser. Dette omfatter så vel energisparing som rent økonomiske besparelser. Aktiviteten innen energiøkonomisering vil avhenge av forholdet mellom energipriser og driftskostnader for de nødvendige installasjoner. Ofte handler det om flere tiltak som skal redusere bruk av olje, fjernvarme eller strøm. Eksempler kan være isolasjon, bedre styring, bytte gamle komponenter med nye eller installasjon av varmepumpe.

Det anbefales å bruke NS 8402 i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Energisparegaranti (EPC – Energy Performing Contracting)

EPC er en energisparekontrakt med resultatgaranti. Både offentlige og private kan inngå EPC-kontrakter for å modernisere sine tekniske anlegg og iverksette energieffektive tiltak i bygningsmassene. Kontrakten bidrar til at byggeiere kan investere i fornuftige energisparetiltak uten at de løpende kostnadene øker. Tiltakene finansieres gjennom besparelsen.

EPC-kontrakt i tre faser

I fase 1 analyseres bygget/byggene hvor Boligenergi kommer med forslag til tiltak som reduserer byggets energiforbruk. Det kan være alt fra installasjon av varmepumpe, oppgradering av ventilasjonsanlegget, ny og bedre belysning, styring og regulering og etterisolering. I analysen viser vi beregnet besparelse og gir tilbud på gjennomføring av tiltakene.

I fase 2 besluttes og prioriteres de tiltakene som skal gjennomføres og utfører disse som totalentreprise.

Fase 3 er garantifasen. Vi bærer risiko for at kunden oppnår avtalt energibesparelse og vil gjennom denne fasen, følge opp energiforbruket og sørge for at avtalt besparelse blir oppnådd. Om besparelsen ikke oppnåes må en avtalt prosent tilbakebetales byggherre.

Oppvarming og varmtvann

Varmesentralen er selve motoren i det vannbåren varmeanlegget, den leverer varme til radiatorene og varmer opp varmtvannet. Bildet over viser en typisk varmesentral i et middels stort borettslag, der det er installert en elektrokjele og to varmepumper. Varmepumpene henter gratis energi fra bakken.

Lokal energiforsyning

Ønske om å være selvforsynt med energi er drømmen for noen og svært fjernt for mange. Men en blanding av energi fra fjernvarme, strøm og egne forsyning er høyst aktuell i mange bygg. Reduksjon av strøm til oppvarming kan reduseres betydelig med for eksempel varmepumpe.

  • Vind
  • Søppel

Ventilasjon

Historisk var de fleste bygg så utette at det var unødvendig med mekanisk ventilasjon. Men nå er situasjonen helt annerledes. Et moderne bygg er så tett at det helt avgjørende med ventilasjon, gjerne mekanisk ventilasjon slik at det lar seg gjøre å gjenvinne energien fra utgående luft. I mange år var det vanlig med luftekanaler fra hver leilighet som endte over tak. Dette fører til enorm sløsing av energi, som det er mulig å gjenvinne.

Lagring av energi

Elbillading

I Norge har vi i generasjonen vært bortskjemt med energi fra grønn fossekraft, noe som taler for elektrifisering av bilparken. Norge har i flere år lagt på toppen av antall elektriske biler målt mot biler totalt. Nesten halvparten av biler som selges i disse dager er elbiler. Antall elbiler er også i vekst samtidig som det politiske miljøet i Norge ønsker å fortsette denne trenden. Alle disse bilene må lades og behovet for lade anlegg bare vokser, mange borettslag og sameier sliter med å tilfredsstille kravet fra beboerne om tilgang til lading. Nok strøm til alle som ønsker å lade bilen, kan også by på problemer. Det finnes et utall av ulike ladebokser, fra de billigste til de som er smarte. Vi anbefaler å velge smarte lade systemer. Det kan være at de lader mer når det ellers brukes lite strøm til andre ting eller at det lades maksimalt når strømmen er billigst, for eksempel om natten.

Søke om pengestøtte

Boligenergi kan spare ditt sameie eller borettslag for store beløp. Vi mener å kjenne til tilgjengelige støtteordninger. De fleste prosjektene Boligenergi har gjennomført de siste årene har mottatt støtte. Spesielt gunstig har det vært å konvertere fra fossil olje til varmepumper.

Her kan det søkes støtte:

Enova bedrift

OBOS gir tilbake

Oslo kommune

Husbanken

Sanering eller rehabilitering av oljetank

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder fra 1.1.2020. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Veilederen forklarer hva som ligger i bestemmelsene i forskriften, blant annet med definisjoner av sentrale begreper, og noen eksempler.

Den ansvarlige for oljetanken plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. De som eier eiendommen der oljetanken befinner seg har ansvaret for tanken.

Fjerning av oljefyr og oljetank

Få 10 000 kroner i støtte fra Enova når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Bildene under viser en typisk oljelekkasje fra en gjennomrustet ståltank. Kostnad for utbredelse ca 1,75 mill. En av kostdansdriverne er den forurensede massen som må deponeres. Det kan fort bli mange lass som må kjøres bort.

 

Solenergi

Isolering

Vannbehandling i lukkede varmesystemer

Styring og automatikk

Energimåling

Tradisjonelt er vi vokst opp med en måler i sikringsskapet, det tar vi som en selvfølge. Mens varmen fra for eksempel et radiatoranlegg er fortsatt ikke en selvfølge at skal måles. Mangel på måling resulterer ofte i noe sløsing, bevisstheten rundt forbruket i radiatorene er relativ lav. Typisk kan man se at vinduene i borettslag er åpne året rundt. Måling skaper rettferdighet.

Energimåling deles ofte i to, det som går inn og det som kommer ut av for eksempel en varmepumpe eller en oljekjel.

Energimåling på et varmepumpeanlegg gir byggherren mulighet til å vurdere hvor stor eller liten energibesparelsen  faktisk er, men det krever måling av strømmen inn på varmepumpen og energimengden varmepumpen produserer. Brøken mellom disse verdiene kaller vi for COP, jo høyere den er desto bedre besparelse. Et typisk varmeanlegg med radiatorer kan oppnå en COP på om lag 3, som gir en besparelse på drøye 60%.

I en oljekjel kommer energien fra oljen, kjelen bruker olje til å varme opp vannet som sirkulerer i radiatorene. Derfor må mengden olje måles samtidig som energien ut til radiatorene måles. Da kan effektiviteten til oljekjelen beregnes. En gammen oljekjel kan ha en virkningsgrad under 70%, mens en ny kan kommer over 90%.