ladepunkt

Oslo kommune lanserer ny støtteordning for elbillading

Oslo kommune innførte en ny støtteordning fra 8. juni 2017 for borettslag og sameier som ønsker å bygge elbillading / ladeinfrastruktur for elbiler. Tilskudd skal gå til oppgradering eller etablering av infrastruktur i borettslag og sameier.

Tilskuddet er maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kr per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kr. Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd og det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet. Støtteordningen åpner for søknader fra 8.juni.

Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.

Borettslag plikter å legge til rette for elbillading

Stortinget har nylig lovfestet retten til å få lade også i borettslag. Det er kun i spesielle tilfeller det kan nektes. Oslo kommune vil bidra til at lading blir mulig ved å støtte utbygging av det som trengs fram til ladepunktet.

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller Boligenergi. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Kriterier for å søke elbillading

 • Borettslag og sameier kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må (vi bistår) søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester.

 

Retningslinjer for tilskuddsordningen elbillading

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
 • Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på at borettslaget eller sameiet har fattet beslutning om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner. Dette kan være vedtak fra styremøte eller generalforsamling, eller en annen korrespondanse mellom/i styret som bekrefter dette.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Ønsker du råd og veiledning, kontakt oss i dag

 

Se egen artikkel hos Oslo kommune, Klima – og energiprogrammet

Link til gratis veilederen