fjernvarme

Asbest finnes fortsatt

Asbest dukker ofte opp ved mindre vedlikeholds jobber i forbindelse med konvertering fra olje til fornybar energi. Her skal gamle rør og isolasjon fjernes eller det må tas hull i eksisterende bygningskonstruksjoner for å legge rør og ledninger. Her kan arbeidstakerne bli eksponert for asbeststøv, og dette kommer ofte overraskende, fordi det ikke på forhånd er kartlagt om det er asbest i veggen! Dette tar Boligenergi på alvor.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.

Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler. Fjerning av asbestholdige byggematerialer fra eldre bygg under restaurering skal foregå med verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast.

I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved rivning, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.

Mange borettslag og sameier forespør Boligenergi om tilbud på fjerning av asbest. I tillegg påtar vi oss rollen som koordinator mellom styret og beboere med tanke på administrasjon (informasjon, koordinere containere, planlegging av hele prosjektet, oppfølging av spørsmål fra seksjonseiere, styret, underleverandører, myndighetskontakt (godkjenninger, meldinger til Arbeidstilsynet mv) og gjennomføring av asbest sanering.

Miljøkartleggingsrapport

Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse iht. §9-7 i Byggetekniske forskrift (TEK10). En miljøkartlegging er en innsamling av informasjon om konstruksjon/objekt som skal rives eller rehabiliteres. Formålet er å finne mulige, eller sikre, forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Funnene fra kartleggingen er oppsummert i Miljøkartleggingsrapporten, hvor det angis hvordan stoffene er identifisert, mengde og hvilke krav som gjelder for miljøsanering av helse- og miljøfarlig avfall.

Rapporten vil være et hjelpeverktøy for å kunne estimere prisbærende poster i et tilbud fra Boligenergi på sanering, bestemme hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsanering av bygningsmassen, samt sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet.

Boligenergi vil også kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne og beboere kan bli eksponert for asbeststøv. På bakgrunn av Miljøkartleggingsrapport skal Boligenergi vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Risikovurderingen skal oppdateres når nye opplysninger eller endringer i arbeidet tilsier det. Risikovurderingen skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter.

Vi benytter derfor i dag fullt verneutstyr når vi har med asbest å gjøre når vi fjerner asbestholdige byggematerialer fra eldre bygg. Denne arbeidsprosessen krever godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Asbest

  • Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform. Det har en rekke gode egenskaper som har ført til at det finnes flere hundre ulike bruksområder for dette mineralet. Det er ikke brennbart, virker meget isolerende på både varme og lyd, er kjemisk nøytralt og tåler store påkjenninger.
  • Asbest har vært brukt i Norge siden slutten av 1800-tallet, men det var først mot slutten av 1920-årene at forbruket tok til å øke fra et relativt beskjedent omfang. Forbruket av asbest var på det høyeste rundt 1970.
  • Eksempler på produkter der asbest er blitt brukt er isolasjonsmaterialer, bygningsplater, gulvbelegg, pakninger og bremseklosser.
  • I mellomkrigstiden ble man klar over at det å puste inn asbestfiber kunne føre til alvorlige lungesykdommer.
  • I 1977 ble det forbudt å bruke asbestholdige produkter til isolasjon. I 1985 ble all bruk og håndtering av asbest forbudt, med unntak for reparasjon av utvendig kledning og/eller tak av asbestsementplater. I 1986 inntrådte et forbud mot import av asbest.

Kilde: www.norut.no

Fra oljetank til boder

Som et alternativ til en noe mer kostbar installasjon slik som bergvarme, kan det være ett godt alternativ å koble seg til fjernvarme. Det valget gjorde sameiet i Sinsenveien 14-16-18 før fyringssesongen 2014. Boligenergi ble valgt som entreprenør for jobben. Vi kjenner godt kravene til Hafslund Varme om innvendige arbeider, samt hjelper borettslaget, om ønskelig, med søknad om støtte fra Bymiljøetaten.

Ferdigstillelsen av hele prosjektet er i disse dager og sameiet kan fremover forvente seg lavere energikostnader og mye mindre vedlikeholdskostnader.

Konverteringen har frigitt mye plass.

Der det tidligere sto varmtavannsberedere og en innebygget oljektank på 15.000 liter er det gjennom Boligenergi satt opp boder i det som nå er lyse og fine lokaler. Sameiet kan nå selge eller leie ut bodene og generere inntekter.

Prosessen

I Sinsenveien sørget Boligenergi for å ordne alt fra maling, elektroarbeider, boder, gulvavretting til prosjektering og etablering av røranlegget på sekundærsiden av kundesentralen til Hafslund Varme. Boligenergi sørger for riktig og økonomisk regulering av temperaturen ut på varmeanlegget på sekundærsiden av kundesentralen. Når prosjektet er ferdig får kunden en komplett FDV-dokumentasjon som vil gjøre at ett nytt styre eller andre personer lett kan sette seg inn i prosjektet. Ved å ta inn Boligenergi i prosjektet har du en part å forholde deg til under hele prosessen.

Det samme rommet: Etter at berederene var fjernet ble rommet malt med 2 strøk hvit maling og bodene ble satt opp. Ved å fjerne oljetank har borettslaget fått utnyttet plassen til bodlokaler. Totalt seks boder er blitt etablert og kan selges eller leies ut til beboerene

 

Ringgaten terrasse vant Totalpakke!

Vi har lyst til å takke alle som deltok i konkurransen om å vinne en ENØK-analyse den 26.september på Operaen i Oslo.

Vinneren av energikonkurransen er

Sameiet Ringgaten terrasse.

De har dermed vunnet Boligenergis Totalpakke.

Totalpakken inneholder en ENØK-analyse hvor en tverrfaglig og detaljert kartlegging av bygget og dets tekniske installasjoner påvirker dagens energibruk. Det vil fokuseres på tiltak som bidrar til reduksjon av dagens energibruk, samt utrede løsning for å erstatte dagens oppvarmingsløsning.

Analysen vil avdekke anbefalte tiltak sett opp i mot reduserte energikostnader og påkrevd rehabilitering. Tiltakene blir beskrevet, energiberegnet og priset, slik at rapporten danner et så konkret beslutningsgrunnlag som mulig for videre prosess.

Rapporten gir også grunnlag til å søke tilskudd/støtte og lån hos Oslos klima og miljøfond.

Gratulere så mye!

Les mer om totalpakken her.