HMS

HMS-arbeid er høyt prioritert hos oss.

Boligenergi har en målsetting om at ingen skal skade seg eller bli syke som følge av arbeidet. Omgivelsene skal ikke påføres unødig belastning på grunn av vår virksomhet. Høy vekst skal ikke gå på bekostning av verken helse, miljø eller sikkerhet.

Helse, sikkerhet og det å ivareta miljøet er alles ansvar og krever et direkte engasjement fra alle ansatte, enten det er ledelsen, mellomlederne eller fagarbeiderne. Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle – også de som er ansatt hos våre underentreprenører.

Boligenergi som deleid selskap av AF Gruppen, har det overordnede mål er å unngå arbeidsulykker med personskader som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeidsplassen (H = 0). Målet vårt skiller ikke på egne ansatte og ansatte hos våre underentreprenører.

SIKKERHET

Boligenergi har svært lav skadefrekvens. Resultatene skyldes en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid. Men god sikkerhet er ikke noe man kan konstatere at man har oppnådd. God sikkerhet er noe enhver ansatt må jobbe for hver dag, året rundt.

VIRKEMIDDEL

Sikkerhetsarbeid er preget av en erkjennelse om at alle uønskede hendelser har en årsak og at de dermed kan unngås. Gjennom risikostyring analyseres aktiviteter med tanke på mulige uønskede hendelser og årsakene til disse. Det etableres risikoreduserende barrierer slik at risikoen for at uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Når det likevel skjer uønskede hendelser, følges disse opp for å finne bakenforliggende årsaker, slik at forebyggende tiltak kan etableres. De alvorligste hendelsene blir fulgt opp ekstra grundig gjennom granskning. Våre ansatte får grundig opplæring i grunnprinsippene i sikkerhetsarbeid.

HELSE

Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø som virker helsefremmende, som forebygger sykdom og som gir arbeidsglede. Vi arbeider aktivt for å oppnå dette.

MÅL FOR SYKEFRAVÆR

Målet er å unngå all arbeidsrelatert sykdom blant egne ansatte, det vil si sykdom som er forårsaket av forhold på arbeidsplassen. Sykefraværsprosenten er derfor en viktig indikator for vårt helsearbeid. Boligenergis mål er et sykefravær under 3 prosent. Dette representerer etter vårt syn et normalt sykdomsbilde, uten arbeidsrelatert sykdom.

 

 

 


Del på facebook