Hvordan komme i gang med ENØK?

Bør ditt sameie eller borettslag…

 • REDUSERE ENERGIFORBRUKET?
 • UNDERSØKE OM MYNDIGHETSKRAVENE ER TILFREDSSTILT?
 • SIKRE GOD KOMFORT FOR BEBOERNE?

Under vises prosessen for å sikre at disse punktene overholdes:

Første, og viktigste skritt er å foreta en kartlegging av byggets tekniske tilstand. Etter at våre eksperter har vurdert bygget, vil dere få en oversikt som vil fungere som et grunnlag i kartlegging av videre prosess. Systematisk kartlegging vil si en gjennomgang av alle tekniske elementer slik som:

 • Byggematerialer
 • Distribusjonsanlegg
 • Fyrrom/varmesentral
 • Elektro
 • Ventilasjon
 • VVS

Kontaktskjema

Etter at en grundig og strukturert kartlegging av byggets tekniske tilstand er gjennomført, er neste skritt analysering av byggets energiforbruk. Analysen er en tidkrevende prosess, og det er viktig at dette gjøres av fagperson med energiteknisk bakgrunn.God forståelse for byggets sammensetning, varme og elektrisitet, er nødvendig for å kunne gjennomføre en grundig og korrekt analyse. Alle våre ansatte har lang utdannelse og erfaring fra bygg- og energitekniske ingeniørfag.

Resultatet av analysen gjenspeiler byggets energibehov, og dets muligheter for eventuell energireduksjon, eller omlegging av energikilder. Slik blir det enkelt å sikre at alle myndighetskrav ivaretas. Analysen inneholder teknisk informasjon og detaljerte kalkulasjoner av potensielle energi- og kostnadsbesparelser.

Kalkulasjonene gir en detaljert tiltaksplan over hva som bør gjøres for å redusere energibruk. Planen tar utgangspunkt i nåverdibetraktning og inntjeningstid slik at optimale tiltak kan settes i verk.

Analysen/forprosjektet vil resultere i en rapport som danner et godt beslutningsgrunnlag for styret i borettslaget eller sameiet.

 • Kartlegging av byggets tilstand
 • Kartlegging av energibruk
 • Forslag til forbedringstiltak
 • Mest lønnsomme tiltak
 • Mulighet for støtte gjennom ENOVA eller Bymiljøetaten i Oslo
 • Miljøvurdering med kalkulasjoner av CO2-utslipp

Kontaktskjema

Boligenergi gjennomfører ENØK-anlayser og er godkjent ENØK-konsulent.

Når kartlegging og analyse er gjennomført, velger dere selv hvilke installasjoner og forbedringer dere ønsker å iverksette i bygget. I analysen vil det ofte være forslag til flere forbedringer og installasjoner som kan utføres. Visse tiltak vil være mer omfattende enn andre, men vil gi en vesentlig bedre inntjening, i tillegg til å være en investering for borettslaget. Felles for alle tiltak er betydelig reduksjon i energiforbruk, i tillegg til et betydelig bedre miljømessig alternativ.

Når dere har valgt de forbedringer og installasjoner dere ønsker, vil Boligenergi sørge for gjennomføring av alle tiltak. Som energientreprenør med særegen kompetanse og gjennomføringsdyktighet stiller vi garanti for tilfredsstillende utført arbeid.

Dersom dere har god energiteknisk kunnskap, samt prosjekt- og gjennomføringserfaring er det mulighet for å utføre installasjonene på egen hånd.

Har dere fått gjennomført en ENØK-analyse og ønsker pris på installasjon av løsningene? Da kan Boligenergi hjelpe dere med dette.

Noen typiske installasjoner og forbedringer kan være:

 • Isolering av teknisk utstyr og komponenter, tak, vegg og loft
 • Fordelingsmåling tappevann, romoppvarming, el bil lading
 • Utskiftning av vinduer og dører
 • Optimalisere dagens varmeanlegg
 • Konvertering fra olje til varmepumper, fjernvarme, bio-olje eller elektrokjel.
 • Bytte av pumper, automatikk, SD anlegg eller styringssystemer
 • Etablere nytt styresystem (Automatisk energioppfølging, SD anlegg)
 • Etablere LED belysning, styringssystem (LMS system), sensorer
 • Ny styring og forbedring av ventilasjon
 • Etablere el bil lade infrastruktur, ladebokser, betalingsløsning
 • Gatevarmestyring, snøsniffer
 • Optimalisering av fjernvarmesentraler

Kontaktskjema

Boligenergi er energientreprenør og dyktig på helhetlige energiløsninger

I siste fase kontrolleres de installasjoner som er utført, og grundig sjekk av alle komponenter gjennomføres. En god og systematisk gjennomgang, samt oppfølging og drift av installerte komponenter, er nødvendig for å sikre at ønsket energibesparelse oppnås.

Boligenergi AS er godkjent ENØK-konsulent og dersom det er nødvendig kan vi bistå rapporteringsarbeidet for å få utbetalt tilskuddet fra kommune/stat.

Ved større installasjoner bør det foretas årlig service slik at bygget til enhver tid er innregulert og kontrollert. Det bør også vurderes om det skal settes opp et energiovervåkingssystem som muliggjør at eventuelle avvik raskt kan rettes opp av vaktmester, eller beboere i borettslaget.

Typiske elementer i denne fasen inkluderer:

 • Kontrollere installasjon og anlegg
 • Overvåking
 • Energiservice
 • Drift og vedlikehold

Kontaktskjema

Ta kontakt med oss for hjelp til kontroll av installasjon, drift og overvåking.

 


Del på facebook